Gizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaGizalde - Gipuzkoako BoluntariotzaHezkideDiputación Foral de Gipuzkoa
Eskaera formularioa

ELKARTE ESKATZAILEAREN DATUAK
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Elkartearen Izena
Nombre de la Entidad (*)
Kontu Zenbakia
Número Cuenta
IFZ
CIF

ELKARTEAREN ORDEZKARIAREN DATUAK (Erreserbatutako materialaren arduraduna
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION (Responsable del material reservado)
Izen-Abizenak
Nombre y Apellidos (*)
E-maila
Email (*)
Telefonoa
Teléfono (*)
Mobila
Móvil (*)

ESKARIA
SOLICITUD
Maileguaren data
Fecha del Préstamo (*)
Egingo de ekintza
Actividad a realizar (*)
Lekua
Lugar (*)
Erreserbatu beharreko materiala
Material a reservar (*)

MATERIALA JASOTZEKO DATA
FECHA DE RECOGIDA DEL MATERIAL
Eguna
Día (*)
Ordua
Hora (*)

MATERIALA ITZULTZEKO DATA
FECHA DE DEVOLUCION DEL MATERIAL
Eguna
Día (*)
Ordua
Hora (*)


OHARRAK
NOTAS
- Jarritako datuak egiazkoak direla eta mailegu zerbitzuaren araudia ezagutzen eta beteko dudala ziurtatzen dut.
- Jarri beharreko fiantza, fitxa jasotakoan adieraziko zaizue e-mailez.
- Fiantza gure kontuan transferentzia eginez jarri daiteke (KUTXA: 2095 5381 17 1060928339) edo bulegoan eskura emanez.
- (*) batez adierazitako arloak derrigorrezkoa da betetzea.
- Gizalden gordetako materiala jaso eta itzultzeko, fitxan adierazitako egun eta orduetan joan beharko da, beti ere Gizaldeko ordutegiaren barne: astelehenetik ostiralera, 10:00tatik 14:00tara eta 16:00tatik 18:30tara. Autonomia, 19 behea, Donostia.


- Declaro que los datos arriba señalados son ciertos y que conozco las normas del servicio de préstamo, las cuales me comprometo a cumplir.
- La cuantía de la fianza se comunicará por e-mail, una vez recibida la ficha.
- La fianza se puede depositar mediante ingreso en cuenta (KUTXA: 2095 5381 17 1060928339) o depositándola en mano en la oficina.
- Es obligatorio completar los campos indicados con (*).
- La recogida y la devolución del material guardado en Gizalde, se realizará en los días y horas establecidos en la ficha, siempre dentro del horario de oficina: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30. Autonomía, 19 bajo, Donostia.

LEGE OHARRA: Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera (aurrerantzean, DBLO), jakinarazi nahi zaizu webgune honen bidez edo posta elektronikoen bidez ematen dituen datu pertsonalak GIZALDEren fitxategietan jasoko direla, horixe baita Fitxategiaren Erantzulea. Datu horiek noizbait erabiltzekotan, jasotako kontsultei eta eskaerei erantzuteko, zurekin harremanetan jartzeko, eskatutako zerbitzuen eta produktuen kudeaketa-lana egiteko erabiliko dira. Zure datu pertsonalak modu konfidentzialean tratatuko dira. Edonola ere, erabiltzaileak, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo tratamenduari aurka egiteko eskubidea du, horretarako gizalde@gizalde.com helbidera idatzi beharko du.

Gizalde
Gipuzkoako Boluntariotza
Autonomia, 19 bajo
20006 Donostia
Tfno. 943 428013
Email: gizalde@gizalde.com